Die Außenanlagen werden extensiv gepflegt. Sie sollen aufzeigen, dass Gartenpflege – entgegen dem aktuellen Trend – auch anders geht.

Obstgarten, Förderung von Wiesenstrukturen, Ansiedlung von widerstandsfähigen heimischen Pflanzen und weitere Maßnahmen fördern die positive Entwicklung von Flora und Fauna.

Das Interesse für Vögel ist ein wesentlicher Punkt unserer Arbeit, ebenso wie ihre Unterstützung, z.B. durch Nistkästen verschiedener Arten, Fütterung oder dem Vorhandensein von geeigneten Pflanzen. Flächen werden nur dort versiegelt, wo es funktionell notwendig ist.

De buitenterreinen worden intensief onderhouden. Zij moeten laten zien, dat tuinonderhoud – in tegenstelling tot de algemene trend – ook anders gaat.

Fruittuin, bevorderen van weidestructuren, laten aangroeien van resistente planten uit de regio en verdere maatregelen zijn bevorderlijk voor een positieve ontwikkeling van flora en fauna.

De interesse voor vogels is een substantieel onderdeel van ons werk, evenals de ondersteuning ervan, bijv. door nestkastjes in diverse typen, voedering of zorgen voor geschikte planten. Oppervlakken worden alleen daar afgedekt, waar dit functioneel noodzakelijk is.