„Theorie ist nicht alles, aber sie schafft eine Grundlage für die Praxis“.

Uns ist wichtig, dass von Anfang an der Kontakt zu den Bienen entsteht und praktisches Lernen an den Bienenvölkern nicht zu kurz kommt. Unser Schulungskonzept ist so aufgebaut, dass die Teilnehmer durch das Bienenjahr begleitet werden. Dadurch lernt jeder die notwendigen Handgriffe und Schritte besser kennen. Parallel können schon im Ausbildungsjahr eigene Bienenvölker zu Hause betreut werden.  

Hier findest du die Infos zur Grundschulung 2024

Hier findest du die geplanten Termine zur Grundschulung 2024

“Theorie is niet alles, maar zij legt een basis voor de praktijk.”

Voor ons is het belangrijk dat van het begin af aan het contact met de bijen ontstaat en het praktische leren aan de hand van de bijenvolken niet te kort komt. Ons opleidingsconcept is zo opgebouwd, dat de deelnemers door het bijenjaar heen worden begeleid. Op die manier leert ieder de noodzakelijke handgrepen en stappen beter kennen. Parallel kunnen reeds in het opleidingsjaar thuis eigen bijenvolken gehouden worden.

Hier vindt u de informatie over de basisopleiding 2024